pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
Про видання pro-robotu.ua Контакти pro-robotu.ua Розміщення оголошення
в тижневику
pro-robotu.ua Вакансії та
оголошення
pro-robotu.ua Пошук
по сайту
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua Підписка на
видання
pro-robotu.ua КЗпП України pro-robotu.ua Інтерв'ю та
статті
pro-robotu.ua Класифікатор
професій

Онлайн журнал


Поради з працевлаштування

"Не те" рабочие привычки

 Вполне возможно, что не в вашу пользу играет одна из выработанных вами привычек построения своего рабочего процесса. Причем, «привычка» может казаться, на первый взгляд, вполне такой «рабочей», однако, именно она будет истолкована, что называется, "наоборот".

• докладніше

"Страшна" сила звички

 Чимала кількість серед таких учасників опитування, підтвердили, що «скоріше звільняться», аніж повернуться до стандартної праці за столами офісів

• докладніше

Зверніть увагу:

Робота кухарем в Києві

Робота водієм в Києві

Робота вантажником в Києві


Кодекс законів про працю України
Глава XIVПiльги для працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням

Стаття 201. Органiзацiя виробничого навчання

Для професiйної пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, особливо молодi, власник або уповноважений ним орган органiзує iндивiдуальне, бригадне, курсове та iнше виробниче навчання за рахунок пiдприємства, органiзацiї, установи.
 

Стаття 202. Створення необхiдних умов для поєднання роботи з навчанням

Працiвникам, якi проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхiднi умови для поєднання роботи з навчанням.
 

Стаття 203. Заохочення працiвникiв, якi поєднують роботу з навчанням

При пiдвищеннi квалiфiкацiйних розрядiв або при просуваннi по роботi повиннi враховуватись успiшне проходження працiвниками виробничого навчання, загальноосвiтня i професiйна пiдготовка, та успiшне проходження працiвниками навчання в навчальних закладах.
 

Стаття 204. Здiйснення виробничого навчання в робочий час

Теоретичнi заняття i виробниче навчання при пiдготовцi нових робiтникiв безпосередньо на виробництвi шляхом iндивiдуального, бригадного i курсового навчання провадяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працiвникiв вiдповiдних вiку, професiй i виробництв.
 

Стаття 205. Неприпустимiсть залучення до роботи, що не стосується спецiальностi, яка вивчається

В перiод виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iншим спецiальностям працiвники не можуть використовуватись на будь-якiй роботi, що не стосується спецiальностi, яка вивчається ними.
 

Стаття 206. Надання роботи у вiдповiдностi з набутою квалiфiкацiєю

Робiтниковi, який успiшно закiнчив виробниче навчання, присвоюється квалiфiкацiя вiдповiдно до тарифно-квалiфiкацiйного довiдника i надається робота вiдповiдно до набутої ним квалiфiкацiї та присвоєного розряду.
 

Стаття 207. Оплата працi за час виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iншим спецiальностям

За час проходження виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iншим спецiальностям працiвникам виплачується заробiтна плата в порядку i у розмiрах, що визначаються законодавством.
 

Стаття 208. Пiльги для працiвникiв, якi навчаються в середнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах

Для працiвникiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в середнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалiсть щоденної роботи iз збереженням заробiтної плати у встановленому порядку; їм надаються також i iншi пiльги.
 

Стаття 209. Скорочення робочого часу iз збереженням заробiтної плати для працiвникiв, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх школах

Для працiвникiв, якi успiшно навчаються в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, на перiод навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на вiдповiдну йому кiлькiсть робочих годин (при скороченнi робочого дня протягом тижня). Цi особи звiльняються вiд роботи протягом навчального року не бiльш як на 36 робочих днiв при шестиденному робочому тижнi або на вiдповiдну їм кiлькiсть робочих годин. При п'ятиденному робочому тижнi кiлькiсть вiльних вiд роботи днiв змiнюється залежно вiд тривалостi робочої змiни при збереженнi кiлькостi вiльних вiд роботи годин.

Працiвникам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, за час звiльнення вiд роботи виплачується 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати за основним мiсцем роботи, але не нижче мiнiмального розмiру заробiтної плати.
 

Стаття 210. Звiльнення вiд роботи без збереження заробiтної плати працiвникiв, якi навчаються в середнiх навчальних закладах

Власник або уповноважений ним орган може надавати без шкоди для виробничої дiяльностi працiвникам, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, за їх бажанням, у перiод навчального року без збереження заробiтної плати один-два вiльних вiд роботи днi на тиждень.
 

Стаття 211. Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням у середнiх навчальних закладах

Працiвникам, якi здобувають загальну середню освiту в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, надається додаткова оплачувана вiдпустка на перiод складання:

1) випускних iспитiв в основнiй школi - тривалiстю 10 календарних днiв;
2) випускних iспитiв у старшiй школi - тривалiстю 23 календарних днi;
3) перевiдних iспитiв в основнiй та старшiй школах - вiд 4 до 6 календарних днiв.

Працiвникам, якi складають iспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю вiдповiдно 21 та 28 календарних днiв.
 

Стаття 212. Час надання щорiчних вiдпусток працiвникам, якi навчаються в навчальних закладах

Працiвникам, якi навчаються в навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва, щорiчнi вiдпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв, часу пiдготовки i захисту дипломного проекту та iнших робiт, передбачених навчальною програмою.

Працiвникам, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, щорiчнi вiдпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використанi до початку навчання в цих закладах.

Працiвникам, якi успiшно навчаються в навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва та бажають приєднати вiдпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв, часу пiдготовки i захисту дипломного проекту та iнших робiт, передбачених навчальною програмою, щорiчнi вiдпустки повної тривалостi за перший рiк роботи надаються до настання шестимiсячного термiну безперервної роботи на даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї.
 

Стаття 213. Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням у професiйно-технiчних навчальних закладах

Працiвникам, якi успiшно навчаються на вечiрнiх вiддiленнях професiйно-технiчних навчальних закладiв, надається додаткова оплачувана вiдпустка для пiдготовки та складання iспитiв загальною тривалiстю 35 календарних днiв протягом навчального року.
 

Стаття 214. Вiдпустки без збереження заробiтної плати працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади

Працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади, надається вiдпустка без збереження заробiтної плати тривалiстю 15 календарних днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу та назад.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва на пiдготовчих вiддiленнях при вищих навчальних закладах, у перiод навчального року надається, за їх бажанням, один вiльний вiд роботи день на тиждень без збереження заробiтної плати. Для складання випускних iспитiв їм надається додаткова вiдпустка на умовах, передбачених частиною першою цiєї статтi.
 

Стаття 215. Пiльги працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах

Працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, надаються додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням, а також iншi пiльги, передбаченi законодавством.
 

Стаття 216. Додаткова вiдпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi

Працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, надаються додатковi оплачуванi вiдпустки:

1) на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

 • першого та другого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання - 10 календарних днiв,
 • третього та четвертого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання - 20 календарних днiв,
 • незалежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою навчання - 30 календарних днiв;


 • 2) на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на третьому i наступних курсах у вищих навчальних закладах:

 • першого та другого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання - 20 календарних днiв,
 • третього та четвертого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання - 30 календарних днiв,
 • незалежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою навчання - 40 календарних днiв;


 • 3) на перiод складання державних iспитiв у вищих навчальних закладах незалежно вiд рiвня акредитацiї - 30 календарних днiв;

  4) на перiод пiдготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання першого та другого рiвнiв акредитацiї, - два мiсяцi, а у вищих навчальних закладах третього i четвертого рiвнiв акредитацiї - чотири мiсяцi.

  Тривалiсть додаткових оплачуваних вiдпусток працiвникам, якi здобувають другу (наступну) вищу освiту за заочною (вечiрньою) формою навчання у навчальних закладах пiслядипломної освiти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму пiдпорядкуваннi пiдроздiли пiслядипломної освiти, визначається як для осiб, якi навчаються на третьому i наступних курсах вищого навчального закладу вiдповiдного рiвня акредитацiї.

  Працiвникам, допущеним до складання вступних iспитiв в аспiрантуру з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, для пiдготовки та складання iспитiв надається один раз на рiк додаткова оплачувана вiдпустка з розрахунку 10 календарних днiв на кожний iспит.

  Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi та успiшно виконують iндивiдуальний план пiдготовки, надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв.

  Для працiвникiв, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливостi, законодавством може встановлюватися iнша тривалiсть вiдпусток у зв'язку з навчанням.

  Вiдпустки, передбаченi пунктами 1 i 2 частини першої та частиною четвертою цiєї статтi, надаються впродовж навчального року.
   

  Стаття 217. Збереження заробiтної плати на час додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням

  На час додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням (статтi 211, 213, 216 цього Кодексу, за працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.
   

  Стаття 218. Надання працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах та аспiрантурi, вiльних вiд роботи днiв

  Працiвникам, якi навчаються на останнiх курсах вищих навчальних закладiв, протягом десяти учбових мiсяцiв перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних iспитiв надається щотижнево при шестиденному робочому тижнi один вiльний вiд роботи день для пiдготовки до занять з оплатою його в розмiрi 50 вiдсоткiв одержуваної заробiтної плати, але не нижче мiнiмального розмiру заробiтної плати.

  При п'ятиденному робочому тижнi кiлькiсть вiльних вiд роботи днiв змiнюється залежно вiд тривалостi робочої змiни за умови збереження загальної кiлькостi вiльних вiд роботи годин.

  Протягом десяти навчальних мiсяцiв перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних iспитiв працiвникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вiльних вiд роботи днi на тиждень без збереження заробiтної плати.

  Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi, за їх бажанням протягом чотирьох рокiв навчання надається один вiльний вiд роботи день на тиждень з оплатою його в розмiрi 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати працiвника.

  Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в аспiрантурi, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вiльний вiд роботи день на тиждень без збереження заробiтної плати.
   

  Стаття 219. Оплата проїзду до мiсця знаходження вищого навчального закладу

  Власник або уповноважений ним орган оплачує працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, проїзд до мiсця знаходження навчального закладу i назад один раз на рiк на настановнi заняття, для виконання лабораторних робiт i складання залiкiв та iспитiв - у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi проїзду.

  У такому ж розмiрi провадиться оплата проїзду для пiдготовки i захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних iспитiв.
   

  Стаття 220. Обмеження надурочних робiт для працiвникiв, якi навчаються

  Працiвникiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в середнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах, забороняється залучати в днi занять до надурочних робiт.
     Зверніть увагу: Знайти роботу в Києві - на Jobs.ua!


  Jobs.ua рекомендує переглянути:

  Наші проекти:

  Jobs.ua - Робота в Україні Srochno.ua - Терміново Потрібні Training.ua - Тренінги в Україні
  Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні Personal.ua - Пропоную Роботу
  Profi.ua - Посадові Інструкції Jobsite.com.ua - Знайти Роботу ArendaZala.com.ua - Конференц зали


  Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві

  © 2002-2024 "Пропоную Роботу" | Мапа сайту