pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
Про видання pro-robotu.ua Контакти pro-robotu.ua Розміщення оголошення
в тижневику
pro-robotu.ua Вакансії та
оголошення
pro-robotu.ua Пошук
по сайту
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua
pro-robotu.ua Підписка на
видання
pro-robotu.ua КЗпП України pro-robotu.ua Інтерв'ю та
статті
pro-robotu.ua Класифікатор
професій

Онлайн журнал


Поради з працевлаштування

Розмірковуєте про звільнення? Не поспішайте з рішенням

 Не менш важлива й підтримка ваших близьких. Коли ті, хто вас оточує у житті, згодні з напрямком ваших думок, будь-яке рішення буде перетворюватися у життя набагато простіше

• докладніше

Вища освіта стає сучасною "чорною міткою" безробіття

До п'ятірки найбільш затребуваних професій в Україні, наразі входять

• докладніше

Зверніть увагу:

Робота кухарем в Києві

Робота водієм в Києві

Робота вантажником в Києві


Кодекс законів про працю України
Глава XVIПрофесiйнi спiлки. участь працiвникiв в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями

Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професiйнi спiлки

Вiдповiдно до Конституцiї України та Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" громадяни України мають право на основi вiльного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професiйнi спiлки з метою представництва, здiйснення i захисту своїх трудових та соцiально-економiчних прав та iнтересiв, вступати до них та виходити з них на умовах i в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботi професiйних спiлок.

Держава визнає професiйнi спiлки повноважними представниками працiвникiв i захисниками їх трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв в органах державної влади та мiсцевого самоврядування, у вiдносинах з власником або уповноваженим ним органом, а також з iншими об'єднаннями громадян.
 

Стаття 244. Права професiйних спiлок, їх об'єднань

Права професiйних спiлок, їх об'єднань визначаються Конституцiєю України, Законом України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi", цим Кодексом, iншими нормативно-правовими актами.
 

Стаття 245. Право працiвникiв брати участь в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями

Працiвники мають право брати участь в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями через загальнi збори (конференцiї), ради трудових колективiв, професiйнi спiлки, якi дiють у трудових колективах, iншi органи, уповноваженi трудовим колективом на представництво, вносити пропозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства, установи, органiзацiї, а також з питань соцiально-культурного i побутового обслуговування.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створювати умови, якi б забезпечували участь працiвникiв в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями. Службовi особи пiдприємств, установ, органiзацiй зобов'язанi у встановлений строк розглядати критичнi зауваження i пропозицiї працiвникiв i повiдомляти їх про вжитi заходи.
 

Стаття 246. Представництво працiвникiв на пiдприємствах, в установах, органiзацiях

Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.

Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статутом професійної спілки.

У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, організації щодо укладення колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною другою статті 12 цього Кодексу.
 

Стаття 247. Повноваження виборного органу профспiлкової органiзацiї на пiдприємствi, в установi, органiзацiї

Виборний орган профспiлкової органiзацiї на пiдприємствi, в установi, органiзацiї:

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звiтує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до вiдповiдних органiв про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб за невиконання умов колективного договору;
2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирiшує питання запровадження, перегляду та змiн норм працi;
3) разом з власником або уповноваженим ним органом розробляє напрями розподiлу коштiв фонду споживання, бере участь у вирiшеннi питань оплати працi працiвникiв, форм i систем оплати працi, розцiнок, тарифних сiток, схем посадових окладiв, умов запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних виплат;
4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирiшує питання робочого часу i часу вiдпочинку, погоджує графiки змiнностi та надання вiдпусток, запровадження пiдсумованого облiку робочого часу, дає дозвiл на проведення надурочних робiт, робiт у вихiднi днi тощо;
5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирiшує питання соцiального розвитку пiдприємства, полiпшення умов працi, матерiально-побутового, медичного обслуговування працiвникiв;
6) бере участь у вирiшеннi соцiально-економiчних питань, визначеннi та затвердженнi перелiку i порядку надання працiвникам соцiальних пiльг;
7) бере участь у розробленнi правил внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства, установи або органiзацiї;
8) представляє iнтереси працiвникiв за їх дорученням пiд час розгляду iндивiдуальних трудових спорiв та у колективному трудовому спорi, сприяє його вирiшенню;
9) приймає рiшення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розiрвати трудовий договiр (контракт) з керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї, якщо вiн порушує законодавство про працю, про охорону працi, ухиляється вiд участi у переговорах щодо укладення або змiни колективного договору; не виконує зобов'язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспiлкової органiзацiї пiдписав колективний договiр;
10) дає згоду або вiдмовляє у згодi на розiрвання трудового договору з працiвником з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу у випадках, передбачених законами;
11) бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй, у роботi комiсiї з питань охорони працi, здiйснює контроль за вiдшкодуванням пiдприємством, установою, органiзацiєю шкоди, заподiяної працiвникам калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ними трудових обов'язкiв;
12) здiйснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону працi, за забезпеченням на пiдприємствi, в установi, органiзацiї безпечних та нешкiдливих умов працi, виробничої санiтарiї, правильним застосуванням установлених умов оплати працi, вимагає усунення виявлених недолiкiв;
13) здiйснює контроль за пiдготовкою та поданням власником або уповноваженим ним органом документiв, необхiдних для призначення пенсiй працiвникам i членам їх сiмей;
14) здiйснює контроль за наданням пенсiонерам та iнвалiдам, якi до виходу на пенсiю працювали на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, права користування нарiвнi з його працiвниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путiвками до оздоровчих i профiлактичних закладiв та iншими соцiальними послугами i пiльгами згiдно iз статутом пiдприємства, установи, органiзацiї та колективним договором;
15) здiйснює контроль за правильним нарахуванням i своєчасним наданням працiвникам матерiального забезпечення та соцiальних послуг за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, направляє працiвникiв на умовах, передбачених колективним договором, до санаторiїв, профiлакторiїв i будинкiв вiдпочинку, туристичних комплексiв, баз та оздоровчих закладiв, перевiряє роботу з органiзацiї медичного обслуговування працiвникiв та членiв їх сiмей;
16) разом з власником або уповноваженим ним органом розподiляє в установленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю пiдприємства, установи, органiзацiї, а також ту жилу площу, яка надається у розпорядження власника в iнших будинках, контролює проведення роботи з житлово-побутового обслуговування працiвникiв.

Виборнi органи профспiлкової органiзацiї, що дiють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, мають також iншi права, передбаченi законодавством України.
 

Стаття 248. Гарантiї дiяльностi профспiлок

Для реалiзацiї повноважень профспiлок, передбачених Законом України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi", члени виборних органiв профспiлкових органiзацiй пiдприємств, установ i органiзацiй, вищестоящих профспiлкових органiв, а також повноважнi представники цих органiв мають право:

1) безперешкодно вiдвiдувати та оглядати мiсця роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, де працюють члени профспiлок;
2) вимагати i одержувати вiд власника або уповноваженого ним органу, iншої посадової особи вiдповiднi документи, вiдомостi та пояснення щодо умов працi, виконання колективних договорiв, додержання законодавства про працю та соцiально-економiчних прав працiвникiв;
3) безпосередньо звертатися в уснiй або письмовiй формi до власника або уповноваженого ним органу, посадових осiб з профспiлкових питань;
4) перевiряти роботу закладiв торгiвлi, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладiв, гуртожиткiв, транспортних пiдприємств i пiдприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги пiдприємству, установi, органiзацiї, в яких працюють члени профспiлок;
5) розмiщувати власну iнформацiю у примiщеннях i на територiї пiдприємства, установи, органiзацiї в доступних для працiвникiв мiсцях;
6) перевiряти розрахунки з оплати працi та державного соцiального страхування, використання коштiв на соцiальнi i культурнi заходи та житлове будiвництво.
 

Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для дiяльностi профспiлок

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти створенню належних умов для дiяльностi профспiлкових органiзацiй, що дiють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

Примiщення для роботи та проведення зборiв працiвникiв з усiм необхiдним обладнанням, зв'язком, опаленням, освiтленням, прибиранням, транспортом, охороною надається власником або уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором.

За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi є членами профспiлкової органiзацiї, власник або уповноважений ним орган щомiсяця i безоплатно перераховує на рахунок професiйної спiлки членськi профспiлковi внески iз заробiтної плати працiвникiв вiдповiдно до укладеного договору в строки, визначенi цим договором. Власник або уповноважений ним орган не вправi затримувати перерахування зазначених коштiв.

Спори, пов'язанi з невиконанням цих обов'язкiв, розглядаються у судовому порядку.

Будинки, примiщення, споруди, в тому числi орендованi, призначенi для ведення культурно-освiтньої, оздоровчої, фiзкультурної та спортивної роботи серед працiвникiв пiдприємства, установи, органiзацiї та членiв їх сiмей, а також оздоровчi табори можуть передаватися на договiрних засадах у користування профспiлковим органiзацiям цього пiдприємства, установи, органiзацiї.
 

Стаття 250. Вiдрахування пiдприємствами, установами, органiзацiями коштiв профспiлковим органiзацiям на проведення культурно-масової i фiзкультурної роботи

Власники або уповноваженi ними органи зобов'язанi вiдраховувати кошти профспiлковим органiзацiям на проведення культурно-масової i фiзкультурної роботи в розмiрах, передбачених колективним договором, але не менш як 0,3 вiдсотка фонду оплати працi.
 

Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати iнформацiю на запити профспiлок, їх об'єднань

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в тижневий строк надавати на запити профспiлок, їх об'єднань iнформацiю щодо умов та оплати працi працiвникiв, соцiально-економiчного розвитку пiдприємства, установи, органiзацiї та виконання колективних договорiв. У разi затримки виплати заробiтної плати - надавати на вимогу виборних органiв профспiлки iнформацiю про наявнiсть коштiв на рахунках пiдприємства, установи, органiзацiї.
 

Стаття 252. Гарантiї для працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, обраних до профспiлкових органiв

Працiвникам пiдприємств, установ, органiзацiй, обраним до складу виборних профспiлкових органiв, гарантуються можливостi для здiйснення їх повноважень.

Змiна умов трудового договору, оплати працi, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв, якi є членами виборних профспiлкових органiв, допускається лише за попередньою згодою органу, членами якого вони є. Звiльнення членiв виборних профспiлкових органiв пiдприємств, установ, органiзацiй, крiм додержання загального порядку, допускається за попередньою згодою органу, членами якого вони є, а також вищестоящого органу профспiлки чи об'єднання, до складу якої входить профспiлкова органiзацiя даного пiдприємства, установи, органiзацiї.

Змiна умов трудового договору, оплати працi, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi та звiльнення керiвникiв профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi їх структурних пiдроздiлiв), профорганiзатора (там, де не обирається виборний орган профспiлки), крiм додержання загального порядку, допускається за наявностi згоди вищестоящого органу профспiлки, до складу якої входить профспiлкова органiзацiя цього пiдприємства, установи, органiзацiї.

Звiльнення за iнiцiативою власника або уповноваженого ним органу працiвникiв, якi обиралися до складу профспiлкових органiв, не допускається протягом двох рокiв пiсля закiнчення строку виборних повноважень, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї чи вчинення працiвником дiй, за якi законодавством передбачена можливiсть звiльнення працiвника з роботи або зi служби.

Працiвникам, звiльненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспiлкових органiв, пiсля закiнчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працiвника iнша рiвноцiнна робота (посада).

Членам виборних профспiлкових органiв, не звiльненим вiд своїх виробничих чи службових обов'язкiв, надається на умовах, передбачених колективним договором, вiльний вiд роботи час iз збереженням середньої заробiтної плати для участi в консультацiях i переговорах, виконання iнших громадських обов'язкiв в iнтересах трудового колективу, а також на час участi в роботi виборних профспiлкових органiв i профспiлкового навчання, але не менш як 2 години на тиждень.

За працiвниками, обраними до складу виборних органiв профспiлкової органiзацiї, що дiє на пiдприємствi, в установi, органiзацiї зберiгаються соцiальнi пiльги та заохочення, встановленi для iнших працiвникiв за мiсцем роботи вiдповiдно до законодавства. На пiдприємствi за рахунок його коштiв цим працiвникам можуть бути наданi додатковi пiльги, якщо це передбачено колективним договором.
 Зверніть увагу: Знайти роботу в Києві - на Jobs.ua!


Jobs.ua рекомендує переглянути:

Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Srochno.ua - Терміново Потрібні Training.ua - Тренінги в Україні
Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні Personal.ua - Пропоную Роботу
Profi.ua - Посадові Інструкції Jobsite.com.ua - Знайти Роботу ArendaZala.com.ua - Конференц зали


Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві

© 2002-2024 "Пропоную Роботу" | Мапа сайту